പ്രബോധകന്റെ ജീവിതം

ഹുസൈന്‍ മടവൂര്‍

പ്രബോധന രംഗം ഇന്ന് സജീവമാണ്. വിവിധ സംഘടനകളും വ്യക്തികളും ആശയ പ്രചാരണത്തിന്നായി കഴിയുന്നത്ര ആധുനിക മാധ്യമങ്ങള്‍ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു. യോഗങ്ങളും ചര്‍ച്ചകളും മഹാസമ്മേളനങ്ങളും കലാസാഹിത്യ രംഗങ്ങളിലെ എല്ലാ സാധ്യതകളും ആശയ പ്രചാരണത്തിന്റെ മാര്‍ഗ്ഗമായി സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നു. ഇതിനു പുറമെ സംഘടനാ സംവിധാനത്തിന്റെ അനിവാര്യതകളായ മീറ്റിങ്ങുകള്‍ ചേരലും റിപ്പോര്‍ട്ട് തയ്യാറാക്കലും സര്‍ക്കുലര്‍ ചര്‍ച്ചചെയ്തു തീരുമാനമെടുക്കലും മറ്റും വേറെയും.

.

Read more ...